Hier treft u een vertaling aan van de excel functies van Engels naar Nederlands. Gebruik CTRL + F om een specifieke functie te zoeken.

Excel in het Engels gebruiken
* In de Engelstalige functies wordt geen punt gebruikt.
* De argumenten worden gescheiden door een komma, bijvoorbeeld
=SOM.ALS(B:B; A4; C1:C6) is in het Engels
=SUMIF(B:B, A4, C1:C6)
* Voor getallen worden de komma en de punt andersom gebruikt.
Het teken voor decimalen is de punt, zoals 3.45 bijvoorbeeld.
Het scheidingsteken voor duizendtallen is een komma, als in 1,234
en ons 1.234,56 is in de Amerikaanse notatie 1,234.56.
* Datums worden op de Amerikaanse manier genoteerd, met eerst de maand en dan de dag.
Bijvoorbeeld 7-3-2011 staat voor 3 juli 2011 (en niet voor 7 maart).


FunctieFunctionBeschrijving
Automatiseringsfuncties en functies in invoegtoepassingenAdd-in and Automation functions
ROEPENCALLRoept een procedure aan in een DLL (Dynamic Link Library) of codebron
EUROCONVERTEUROCONVERTMet deze werkbladfunctie kunt u een waarde omrekenen naar euro’s, euro’s omrekenen naar valuta’s van andere eurolidstaten of een valuta van een eurolidstaat omrekenen naar een valuta van een andere eurolidstaat, waarbij de euro als tussenvaluta wordt gebruikt (driehoeksconversie)
DRAAITABEL.OPHALENGETPIVOTDATAGeeft gegevens uit een draaitabelrapport als resultaat
REGISTRATIE.IDREGISTER.IDBepaalt de registratie-id van de opgegeven DLL (Dynamic Link Library) of de codebron die eerder is geregistreerd
SQL.REQUESTSQL.REQUESTMaakt een verbinding met een externe gegevensbron, voert een query uit vanuit een werkblad en geeft vervolgens het resultaat als een matrix zonder dat u een macro hoeft te programmeren
KubusfunctiesCube functions
KUBUSKPILIDCUBEKPIMEMBERRetourneert de naam, eigenschap en waarde van een KPI (prestatie-indicator) en geeft de naam en de eigenschap in de cel weer. Een KPI is een meetbare waarde, zoals de maandelijkse brutowinst of de omzet per kwartaal per werknemer, die wordt gebruikt om de prestaties van een organisatie te bewaken
KUBUSLIDCUBEMEMBERRetourneert een lid of tupel in een kubushiërarchie. Wordt gebruikt om te controleren of het lid of de tupel in de kubus aanwezig is
KUBUSLIDEIGENSCHAPCUBEMEMBERPROPERTYRetourneert de waarde van een lideigenschap in de kubus. Wordt gebruikt om te controleren of de lidnaam in de kubus bestaat en retourneert de opgegeven eigenschap voor dit lid
KUBUSGERANGCHIKTLIDCUBERANKEDMEMBERRetourneert het zoveelste, gerangschikte lid in een set. Wordt gebruikt om een of meer elementen in een set te retourneren, zoals de tien beste verkopers of de tien beste studenten
KUBUSSETCUBESETDefinieert een berekende set leden of tupels door een ingestelde expressie naar de kubus op de server te sturen, alwaar de set wordt gemaakt en vervolgens wordt geretourneerd naar Microsoft Office Excel
KUBUSSETAANTALCUBESETCOUNTRetourneert het aantal onderdelen in een set
KUBUSWAARDECUBEVALUERetourneert een samengestelde waarde van een kubus
DatabasefunctiesDatabase functions
DBGEMIDDELDEDAVERAGEBerekent de gemiddelde waarde in geselecteerde databasegegevens
DBAANTALDCOUNTTelt de cellen met getallen in een database
DBAANTALCDCOUNTATelt de niet-lege cellen in een database
DBLEZENDGETRetourneert één record dat voldoet aan de opgegeven criteria uit een database
DBMAXDMAXRetourneert de maximumwaarde in de geselecteerde databasegegevens
DBMINDMINRetourneert de minimumwaarde in de geselecteerde databasegegevens
DBPRODUCTDPRODUCTVermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een database
DBSTDEVDSTDEVMaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens
DBSTDEVPDSTDEVPBerekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens
DBSOMDSUMTelt de getallen uit een kolom records in de database op die voldoen aan de criteria
DBVARDVARMaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens
DBVARPDVARPBerekent de variantie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens
Datum- en tijdfunctiesDate and time functions
DATUMDATEGeeft als resultaat het seriële getal van een opgegeven datum
DATUMWAARDEDATEVALUEConverteert een datum in de vorm van tekst naar een serieel getal
DAGDAYConverteert een serieel getal naar een dag van de maand
DAGEN360DAYS360Berekent het aantal dagen tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagen
ZELFDE.DAGEDATEGeeft als resultaat het seriële getal van een datum die het opgegeven aantal maanden voor of na de begindatum ligt
LAATSTE.DAGEOMONTHGeeft als resultaat het seriële getal van de laatste dag van de maand voor of na het opgegeven aantal maanden
UURHOURConverteert een serieel getal naar uren
MINUUTMINUTEConverteert een serieel naar getal minuten
MAANDMONTHConverteert een serieel getal naar een maand
NETTO.WERKDAGENNETWORKDAYSGeeft als resultaat het aantal hele werkdagen tussen twee datums
NUNOWGeeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum en tijd
SECONDESECONDConverteert een serieel getal naar seconden
TIJDTIMEGeeft als resultaat het seriële getal van een bepaald tijdstip
TIJDWAARDETIMEVALUEConverteert de tijd in de vorm van tekst naar een serieel getal
VANDAAGTODAYGeeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum
WEEKDAGWEEKDAYConverteert een serieel getal naar een weekdag
WEEKNUMMERWEEKNUMConverteert een serieel getal naar een weeknummer
WERKDAGWORKDAYGeeft als resultaat het seriële getal van de datum voor of na een bepaald aantal werkdagen
JAARYEARConverteert een serieel getal naar een jaar
JAAR.DEELYEARFRACGeeft als resultaat het gedeelte van het jaar, uitgedrukt in het aantal hele dagen tussen begindatum en einddatum
Technische functiesEngineering functions
BESSEL.YBESSELIGeeft als resultaat de Bessel-functie Yn(x)
BESSEL.JBESSELJGeeft als resultaat de Bessel-functie Jn(x)
BESSEL.KBESSELKGeeft als resultaat de gewijzigde Bessel-functie Kn(x)
BESSEL.YBESSELYGeeft als resultaat de Bessel-functie Yn(x)
BIN.N.DECBIN2DECConverteert een binair getal naar een decimaal getal
BIN.N.HEXBIN2HEXConverteert een binair getal naar een hexadecimaal getal
BIN.N.OCTBIN2OCTConverteert een binair getal naar een octaal getal
COMPLEXCOMPLEXConverteert reële en imaginaire coëfficiënten naar een complex getal
CONVERTERENCONVERTConverteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid
DEC.N.BINDEC2BINConverteert een decimaal getal naar een binair getal
DEC.N.HEXDEC2HEXConverteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal
DEC.N.OCTDEC2OCTConverteert een decimaal getal naar een octaal getal
DELTADELTATest of twee waarden gelijk zijn
FOUTFUNCTIEERFGeeft als resultaat de foutfunctie
FOUT.COMPLEMENTERFCGeeft als resultaat de complementaire foutfunctie
GROTER.DANGESTEPTest of een getal groter is dan de drempelwaarde
HEX.N.BINHEX2BINConverteert een hexadecimaal getal naar een binair getal
HEX.N.DECHEX2DECConverteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getal
HEX.N.OCTHEX2OCTConverteert een hexadecimaal getal naar een octaal getal
C.ABSIMABSGeeft als resultaat de absolute waarde (modulus) van een complex getal
C.IM.DEELIMAGINARYGeeft als resultaat de imaginaire coëfficiënt van een complex getal
C.ARGUMENTIMARGUMENTGeeft als resultaat het argument thèta, een hoek uitgedrukt in radialen
C.TOEGEVOEGDIMCONJUGATEGeeft als resultaat het complexe toegevoegde getal van een complex getal
C.COSIMCOSGeeft als resultaat de cosinus van een complex getal
C.QUOTIENTIMDIVGeeft als resultaat het quotiënt van twee complexe getallen
C.EXPIMEXPGeeft als resultaat de exponent van een complex getal
C.LNIMLNGeeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een complex getal
C.LOG10IMLOG10Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 10 van een complex getal
C.LOG2IMLOG2Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 2 van een complex getal
C.MACHTIMPOWERGeeft als resultaat een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getal
C.PRODUCTIMPRODUCTGeeft als resultaat het product van complexe getallen
C.REEEL.DEELIMREALGeeft als resultaat de reële coëfficiënt van een complex getal
C.SINIMSINGeeft als resultaat de sinus van een complex getal
C.WORTELIMSQRTGeeft als resultaat de vierkantswortel van een complex getal
C.VERSCHILIMSUBGeeft als resultaat het verschil tussen twee complexe getallen
C.SOMIMSUMGeeft als resultaat de som van complexe getallen
OCT.N.BINOCT2BINConverteert een octaal getal naar een binair getal
OCT.N.DECOCT2DECConverteert een octaal getal naar een decimaal getal
OCT.N.HEXOCT2HEXConverteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal
Financiële functiesFinancial functions
SAMENG.RENTEACCRINTBerekent de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
SAMENG.RENTE.VACCRINTMBerekent de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd
AMORDEGRCAMORDEGRCGeeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen
AMORLINCAMORLINCBerekent de afschrijving voor elke boekingsperiode
COUP.DAGEN.BBCOUPDAYBSBerekent het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum
COUP.DAGENCOUPDAYSGeeft als resultaat het aantal dagen in de coupontermijn waarin de stortingsdatum valt
COUP.DAGEN.VVCOUPDAYSNCGeeft als resultaat het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum
COUP.DATUM.NBCOUPNCDGeeft als resultaat de volgende coupondatum na de stortingsdatum
COUP.AANTALCOUPNUMGeeft als resultaat het aantal coupons dat nog moet worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de vervaldatum
COUP.DATUM.VBCOUPPCDGeeft als resultaat de vorige couponvervaldatum vóór de stortingsdatum
CUM.RENTECUMIPMTGeeft als resultaat de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerd
CUM.HOOFDSOMCUMPRINCGeeft als resultaat de cumulatieve hoofdsom van een lening die tussen twee termijnen is terugbetaald
DBDBGeeft als resultaat de afschrijving van activa voor een bepaalde periode met behulp van de ‘fixed declining balance’-methode
DDBDDBGeeft als resultaat de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de ‘double declining balance’-methode of een andere methode die u opgeeft
DISCONTODISCGeeft als resultaat het discontopercentage voor een waardepapier
EURO.DEDOLLARDEConverteert een prijs in euro’s, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in euro’s, uitgedrukt in een decimaal getal
EURO.BRDOLLARFRConverteert een prijs in euro’s, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in euro’s, uitgedrukt in een breuk
DUURDURATIONGeeft als resultaat de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen
EFFECT.RENTEEFFECTGeeft als resultaat het effectieve jaarlijkse rentepercentage
TWFVGeeft als resultaat de toekomstige waarde van een investering
TOEK.WAARDE2FVSCHEDULEGeeft als resultaat de toekomstige waarde van een bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samengestelde rentepercentages
RENTEPERCENTAGEINTRATEGeeft als resultaat het rentepercentage voor een volgestort waardepapier
IBETIPMTGeeft als resultaat de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn
IRIRRGeeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows
ISBETISPMTGeeft als resultaat de rente die is betaald tijdens een bepaalde termijn van een investering
AANG.DUURMDURATIONGeeft als resultaat de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde € 100 bedraagt
GIRMIRRGeeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt dan voor inkomsten
NOMINALE.RENTENOMINALGeeft als resultaat het nominale jaarlijkse rentepercentage
NPERNPERGeeft als resultaat het aantal termijnen van een investering
NHWNPVGeeft als resultaat de netto huidige waarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows en een discontopercentage
AFW.ET.PRIJSODDFPRICEGeeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn
AFW.ET.RENDODDFYIELDGeeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn
AFW.LT.PRIJSODDLPRICEGeeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn
AFW.LT.RENDODDLYIELDGeeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn
BETPMTGeeft als resultaat de periodieke betaling voor een annuïteit
PBETPPMTGeeft als resultaat de afbetaling op de hoofdsom voor een bepaalde termijn
PRIJS.NOMPRICEGeeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
PRIJS.DISCONTOPRICEDISCGeeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een verdisconteerd waardepapier
PRIJS.VERVALDAGPRICEMATGeeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum
HWPVGeeft als resultaat de huidige waarde van een investering
RENTERATEGeeft als resultaat het periodieke rentepercentage voor een annuïteit
OPBRENGSTRECEIVEDGeeft als resultaat het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor een volgestort waardepapier
LIN.AFSCHRSLNGeeft als resultaat de lineaire afschrijving van activa over één termijn
SYDSYDGeeft als resultaat de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de ‘Sum-Of-Years-Digits’-methode
SCHATK.OBLTBILLEQGeeft als resultaat het rendement op schatkistpapier, dat op dezelfde manier wordt berekend als het rendement op obligaties
SCHATK.PRIJSTBILLPRICEBepaalt de prijs per € 100 nominale waarde voor schatkistpapier
SCHATK.RENDTBILLYIELDBerekent het rendement voor schatkistpapier
VDBVDBGeeft als resultaat de afschrijving van activa over een gehele of gedeeltelijke termijn met behulp van de ‘declining balance’-methode
IR.SCHEMAXIRRBerekent de interne rentabiliteit voor een betalingsschema van cashflows
NHW2XNPVBerekent de huidige nettowaarde voor een betalingsschema van cashflows
RENDEMENTYIELDGeeft als resultaat het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
REND.DISCONTOYIELDDISCGeeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier
REND.VERVALYIELDMATGeeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum
InformatiefunctiesInformation functions
CELCELLGeeft als resultaat informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel
TYPE.FOUTERROR.TYPEGeeft als resultaat een getal dat overeenkomt met een van de foutwaarden van Microsoft Excel
INFOINFOGeeft als resultaat informatie over de huidige besturingsomgeving
ISLEEGISBLANKGeeft als resultaat WAAR als de waarde leeg is
ISFOUT2ISERRGeeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde is, met uitzondering van #N/B
ISFOUTISERRORGeeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde is
IS.EVENISEVENGeeft als resultaat WAAR als het getal even is
ISLOGISCHISLOGICALGeeft als resultaat WAAR als de waarde een logische waarde is
ISNBISNAGeeft als resultaat WAAR als de waarde de foutwaarde #N/B is
ISGEENTEKSTISNONTEXTGeeft als resultaat WAAR als de waarde geen tekst is
ISGETALISNUMBERGeeft als resultaat WAAR als de waarde een getal is
IS.ONEVENISODDGeeft als resultaat WAAR als het getal oneven is
ISVERWIJZINGISREFGeeft als resultaat WAAR als de waarde een verwijzing is
ISTEKSTISTEXTGeeft als resultaat WAAR als de waarde tekst is
NNGeeft als resultaat een waarde die is geconverteerd naar een getal
NBNAGeeft als resultaat de foutwaarde #N/B
TYPETYPEGeeft als resultaat een getal dat het gegevenstype van een waarde aangeeft
Logische functiesLogical functions
ENANDGeeft als resultaat WAAR als alle argumenten WAAR zijn
ONWAARFALSEGeeft als resultaat de logische waarde ONWAAR
ALSIFGeeft een logische test aan
ALS.FOUTIFERRORRetourneert een waarde die u opgeeft als een formule een fout oplevert, anders wordt het resultaat van de formule geretourneerd
NIETNOTKeert de logische waarde van het argument om
OFORGeeft als resultaat WAAR als minimaal een van de argumenten WAAR is
WAARTRUEGeeft als resultaat de logische waarde WAAR
Zoek- en verwijzingsfunctiesLookup and reference functions
ADRESADDRESSGeeft als resultaat een verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad
BEREIKENAREASGeeft als resultaat het aantal bereiken in een verwijzing
KIEZENCHOOSEKiest een waarde uit een lijst met waarden
KOLOMCOLUMNGeeft als resultaat het kolomnummer van een verwijzing
KOLOMMENCOLUMNSGeeft als resultaat het aantal kolommen in een verwijzing
HORIZ.ZOEKENHLOOKUPZoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de gevonden waarde in de opgegeven cel
HYPERLINKHYPERLINKMaakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend dat is opgeslagen op een netwerkserver, een intranet of op internet
INDEXINDEXKiest met een index een waarde uit een verwijzing of een matrix
INDIRECTINDIRECTGeeft als resultaat een verwijzing die wordt aangegeven met een tekstwaarde
ZOEKENLOOKUPZoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix
VERGELIJKENMATCHZoekt naar bepaalde waarden in een verwijzing of een matrix
VERSCHUIVINGOFFSETGeeft als resultaat een nieuwe verwijzing die is verschoven ten opzichte van een bepaalde verwijzing
RIJROWGeeft als resultaat het rijnummer van een verwijzing
RIJENROWSGeeft als resultaat het aantal rijen in een verwijzing
RTGRTDHaalt realtimegegevens op uit een programma dat COM-automatisering (automatisering: een methode waarmee de ene toepassing objecten van een andere toepassing of ontwikkelprogramma kan besturen. Automatisering werd vroeger OLE-automatisering genoemd. Automatisering is een industrienorm die deel uitmaakt van het Component Object Model (COM).) ondersteunt
TRANSPONERENTRANSPOSEGeeft als resultaat de getransponeerde van een matrix
VERT.ZOEKENVLOOKUPZoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de waarde in de opgegeven cel
Wiskundige en trigonometrische functiesMath and trigonometry functions
ABSABSGeeft als resultaat de absolute waarde van een getal
BOOGCOSACOSGeeft als resultaat de boogcosinus van een getal
BOOGCOSHACOSHGeeft als resultaat de inverse cosinus hyperbolicus van een getal
BOOGSINASINGeeft als resultaat de boogsinus van een getal
BOOGSINHASINHGeeft als resultaat de inverse sinus hyperbolicus van een getal
BOOGTANATANGeeft als resultaat de boogtangens van een getal
BOOGTAN2ATAN2Geeft als resultaat de boogtangens van de x- en y-coördinaten
BOOGTANHATANHGeeft als resultaat de inverse tangens hyperbolicus van een getal
AFRONDEN.BOVENCEILINGRondt de absolute waarde van een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud
COMBINATIESCOMBINGeeft als resultaat het aantal combinaties voor een bepaald aantal objecten
COSCOSGeeft als resultaat de cosinus van een getal
COSHCOSHGeeft als resultaat de cosinus hyperbolicus van een getal
GRADENDEGREESConverteert radialen naar graden
EVENEVENRondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getal
EXPEXPVerheft e tot de macht van een bepaald getal
FACULTEITFACTGeeft als resultaat de faculteit van een getal
DUBBELE.FACULTEITFACTDOUBLEGeeft als resultaat de dubbele faculteit van een getal
AFRONDEN.BENEDENFLOORRondt de absolute waarde van een getal naar beneden af
GGDGCDGeeft als resultaat de grootste gemene deler
INTEGERINTRondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal
KGVLCMGeeft als resultaat het kleinste gemene veelvoud
LNLNGeeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een getal
LOGLOGGeeft als resultaat de logaritme met het opgegeven grondtal van een getal
LOG10LOG10Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 10 van een getal
DETERMINANTMATMDETERMGeeft als resultaat de determinant van een matrix
INVERSEMATMINVERSEGeeft als resultaat de inverse van een matrix
PRODUCTMATMMULTGeeft als resultaat het product van twee matrices
RESTMODGeeft als resultaat het restgetal van een deling
AFRONDEN.N.VEELVOUDMROUNDGeeft als resultaat een getal afgerond op het gewenste veelvoud
MULTINOMIAALMULTINOMIALGeeft als resultaat de multinomiaalcoëfficiënt van een reeks getallen
ONEVENODDRondt de absolute waarde van het getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal
PIPIGeeft als resultaat de waarde van pi
MACHTPOWERVerheft een getal tot een macht
PRODUCTPRODUCTVermenigvuldigt de argumenten met elkaar
QUOTIENTQUOTIENTGeeft als resultaat de uitkomst van een deling als geheel getal
RADIALENRADIANSConverteert graden naar radialen
ASELECTRANDGeeft als resultaat een willekeurig getal tussen 0 en 1
ASELECTTUSSENRANDBETWEENGeeft een willekeurig getal tussen de getallen die u hebt opgegeven
ROMEINSROMANConverteert een Arabisch getal naar een Romeins getal en geeft het resultaat weer in de vorm van tekst
AFRONDENROUNDRondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen
AFRONDEN.NAAR.BENEDENROUNDDOWNRondt de absolute waarde van een getal naar beneden af
AFRONDEN.NAAR.BOVENROUNDUPRondt de absolute waarde van een getal naar boven af
SOM.MACHTREEKSSERIESSUMGeeft als resultaat de som van een machtreeks die is gebaseerd op de formule
POS.NEGSIGNGeeft als resultaat het teken van een getal
SINSINGeeft als resultaat de sinus van de opgegeven hoek
SINHSINHGeeft als resultaat de sinus hyperbolicus van een getal
WORTELSQRTGeeft als resultaat de positieve vierkantswortel van een getal
WORTEL.PISQRTPIGeeft als resultaat de vierkantswortel van (getal * pi)
SUBTOTAALSUBTOTALGeeft als resultaat een subtotaal voor een bereik
SOMSUMTelt de argumenten op
SOM.ALSSUMIFTelt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium
SOMMEN.ALSSUMIFSTelt de cellen in een bereik op die aan meerdere criteria voldoen.
SOMPRODUCTSUMPRODUCTGeeft als resultaat de som van de producten van de corresponderende matrixelementen
KWADRATENSOMSUMSQGeeft als resultaat de som van de kwadraten van de argumenten
SOM.X2MINY2SUMX2MY2Geeft als resultaat de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices
SOM.X2PLUSY2SUMX2PY2Geeft als resultaat de som van de kwadratensom van corresponderende waarden in twee matrices
SOM.XMINY.2SUMXMY2Geeft als resultaat de som van de kwadraten van de verschillen tussen de corresponderende waarden in twee matrices
TANTANGeeft als resultaat de tangens van een getal
TANHTANHGeeft als resultaat de tangens hyperbolicus van een getal
GEHEELTRUNCKapt een getal af tot een geheel getal
Statistische functiesStatistical functions
GEM.DEVIATIEAVEDEVGeeft als resultaat het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde
GEMIDDELDEAVERAGEGeeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten
GEMIDDELDEAAVERAGEAGeeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
GEMIDDELDE.ALSAVERAGEIFGeeft het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) als resultaat van alle cellen in een bereik die voldoen aan de opgegeven criteria
GEMIDDELDEN.ALSAVERAGEIFSGeeft het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) als resultaat van alle cellen die aan meerdere criteria voldoen.
BETA.VERDBETADISTGeeft als resultaat de cumulatieve bèta-verdelingsfunctie
BETA.INVBETAINVGeeft als resultaat de inverse van de cumulatieve verdelingsfunctie voor een gegeven bèta-verdeling
BINOMIALE.VERDBINOMDISTGeeft als resultaat de binomiale verdeling
CHI.KWADRAATCHIDISTGeeft als resultaat de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHI.KWADRAAT.INVCHIINVGeeft als resultaat de inverse van een eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHI.TOETSCHITESTGeeft als resultaat de onafhankelijkheidstoets
BETROUWBAARHEIDCONFIDENCEGeeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie
CORRELATIECORRELGeeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen
AANTALCOUNTTelt het aantal getallen in de argumentenlijst
AANTALARGCOUNTATelt het aantal waarden in de argumentenlijst
AANTAL.LEGE.CELLENCOUNTBLANKTelt het aantal lege cellen in een bereik
AANTAL.ALSCOUNTIFTelt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan een bepaald criterium
AANTALLEN.ALSCOUNTIFSTelt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan meerdere criteria
COVARIANTIECOVARGeeft als resultaat de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties
CRIT.BINOMCRITBINOMGeeft als resultaat de kleinste waarde waarvoor de binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium
DEV.KWADDEVSQGeeft als resultaat de som van de deviaties in het kwadraat
EXPON.VERDEXPONDISTGeeft als resultaat de exponentiële verdeling
F.VERDELINGFDISTGeeft als resultaat de F-verdeling
F.INVERSEFINVGeeft als resultaat de inverse van de F-verdeling
FISHERFISHERGeeft als resultaat de Fisher-transformatie
FISHER.INVFISHERINVGeeft als resultaat de inverse van de Fisher-transformatie
VOORSPELLENFORECASTGeeft als resultaat een waarde op basis van een lineaire trend
FREQUENTIEFREQUENCYGeeft als resultaat een frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrix
F.TOETSFTESTGeeft als resultaat een F-toets
GAMMA.VERDGAMMADISTGeeft als resultaat de gamma-verdeling
GAMMA.INVGAMMAINVGeeft als resultaat de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling
GAMMA.LNGAMMALNGeeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x)
MEETK.GEMGEOMEANGeeft als resultaat het meetkundige gemiddelde
GROEIGROWTHGeeft als resultaat de waarden voor een exponentiële trend
HARM.GEMHARMEANGeeft als resultaat het harmonische gemiddelde
HYPERGEO.VERDHYPGEOMDISTGeeft als resultaat de hypergeometrische verdeling
SNIJPUNTINTERCEPTGeeft als resultaat het snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-as
KURTOSISKURTGeeft als resultaat de kurtosis van een gegevensverzameling
GROOTSTELARGEGeeft als resultaat de op k-1 na grootste waarde in een gegevensverzameling
LIJNSCHLINESTGeeft als resultaat de parameters van een lineaire trend
LOGSCHLOGESTGeeft als resultaat de parameters van een exponentiële trend
LOG.NORM.INVLOGINVGeeft als resultaat de inverse van de logaritmische normale verdeling
LOG.NORM.VERDLOGNORMDISTGeeft als resultaat de cumulatieve logaritmische normale verdeling
MAXMAXGeeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten
MAXAMAXAGeeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
MEDIAANMEDIANGeeft als resultaat de mediaan van de opgegeven getallen
MINMINGeeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten
MINAMINAGeeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
MODUSMODEGeeft als resultaat de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling
NEG.BINOM.VERDNEGBINOMDISTGeeft als resultaat de negatieve binomiaalverdeling
NORM.VERDNORMDISTGeeft als resultaat de cumulatieve normale verdeling
NORM.INVNORMINVGeeft als resultaat de inverse van de cumulatieve standaardnormale verdeling
STAND.NORM.VERDNORMSDISTGeeft als resultaat de cumulatieve standaardnormale verdeling
STAND.NORM.INVNORMSINVGeeft als resultaat de inverse van de cumulatieve normale verdeling
PEARSONPEARSONGeeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van Pearson
PERCENTIELPERCENTILEGeeft als resultaat het k-de percentiel van waarden in een bereik
PERCENT.RANGPERCENTRANKGeeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensverzameling
PERMUTATIESPERMUTGeeft als resultaat het aantal permutaties voor een gegeven aantal objecten
POISSONPOISSONGeeft als resultaat de Poisson-verdeling
KANSPROBGeeft als resultaat de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevinden
KWARTIELQUARTILEGeeft als resultaat het kwartiel van een gegevensverzameling
RANGRANKGeeft als resultaat het rangnummer van een getal in een lijst getallen
R.KWADRAATRSQGeeft als resultaat het kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiënt
SCHEEFHEIDSKEWGeeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdeling
RICHTINGSLOPEGeeft als resultaat de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn
KLEINSTESMALLGeeft als resultaat de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzameling
NORMALISERENSTANDARDIZEGeeft als resultaat een genormaliseerde waarde
STDEVSTDEVMaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
STDEVASTDEVAMaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden
STDEVPSTDEVPBerekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie
STDEVPASTDEVPABerekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden
STAND.FOUT.YXSTEYXGeeft als resultaat de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een regressie
T.VERDTDISTGeeft als resultaat de Student T-verdeling
T.INVTINVGeeft als resultaat de inverse van de Student T-verdeling
TRENDTRENDGeeft als resultaat de waarden voor een lineaire trend
GETRIMD.GEMTRIMMEANGeeft als resultaat het gemiddelde van waarden in een gegevensverzameling
T.TOETSTTESTGeeft als resultaat de kans met behulp van de Student T-toets
VARVARMaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef
VARAVARAMaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden
VARPVARPBerekent de variantie op basis van de volledige populatie
VARPAVARPABerekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden
WEIBULLWEIBULLGeeft als resultaat de Weibull-verdeling
Z.TOETSZTESTGeeft als resultaat de eenzijdige kanswaarde van een Z-toets
TekstfunctiesText functions
ASCASCWijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de halve breedte (enkel-bytetekens)
BAHT.TEKSTBAHTTEXTConverteert een getal naar tekst met de valutanotatie ß (baht)
TEKENCHARGeeft als resultaat het teken dat hoort bij de opgegeven code
WISSEN.CONTROLCLEANVerwijdert alle niet-afdrukbare tekens uit een tekst
CODECODEGeeft als resultaat de numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks
TEKST.SAMENVOEGENCONCATENATEVoegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragment
EURODOLLARConverteert een getal naar tekst met de valutanotatie € (euro)
GELIJKEXACTControleert of twee tekenreeksen identiek zijn
VIND.ALLES, VIND.ALLES.BFIND, FINDBZoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
VASTFIXEDMaakt een getal als tekst met een vast aantal decimalen op
JISJISWijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de halve breedte (enkel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens)
LINKS, LINKSBLEFT, LEFTBGeeft als resultaat de meest linkse tekens in een tekenreeks
LENGTE, LENGTEBLEN, LENBGeeft als resultaat het aantal tekens in een tekenreeks
KLEINE.LETTERSLOWERZet tekst om in kleine letters
MIDDEN, DEELBMID, MIDBGeeft als resultaat een bepaald aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeft
FONETISCHPHONETICHaalt de fonetische tekens (furigana) uit een tekenreeks op
BEGINLETTERSPROPERZet de eerste letter van elk woord in een tekst om in een hoofdletter
VERVANG,VERVANGENBREPLACE, REPLACEBVervangt tekens binnen een tekst
HERHALINGREPTHerhaalt een tekst een aantal malen
RECHTS, RECHTSBRIGHT, RIGHTBGeeft als resultaat de meest rechtse tekens in een tekenreeks
VIND.SPEC, VIND.SPEC.BSEARCH, SEARCHBZoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
SUBSTITUERENSUBSTITUTEVervangt oude tekst door nieuwe tekst in een tekenreeks
TTConverteert de argumenten naar tekst
TEKSTTEXTMaakt een getal op en converteert het getal naar tekst
SPATIES.WISSENTRIMVerwijdert de spaties uit een tekst
HOOFDLETTERSUPPERZet tekst om in hoofdletters
WAARDEVALUEConverteert tekst naar een getal